HYUNDAI LÊ VĂN LƯƠNG
Địa chỉ: 18 Vũ Phạm Hàm, Trung Kính, Hà Nội
Điện thoại: 0812 319 191